BiH bi za dvije godine trebalo da dobije Strategiju i Akcioni plan zaštite životne sredine

85

Konačno je počela izrada Strategije i Akcionog plana zaštite životne sredine BiH za period do 2030. godine i dalje (Environmental Strategy and Action Plan of Bosnia and Herzegovina – ESAP BiH 2030+).

ESAP BiH 2030+ predstavlja strateški dokument u kojem bi trebalo da budu utvrđeni ciljevi, politika zaštite životne sredine u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje. Očekuje se da će ovaj dokument poboljšati politike u oblasti životne sredine u državi i olakšati usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije u ovoj oblasti na različitim nivoima vlasti – BiH, FBiH, RS i Brčko distriktu BiH. Cjelokupni dokument ESAP-a će sadržavati četiri akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti (BiH, FBiH, RS i BD BiH), te sedam EU oblasti životne sredine: voda, otpad, biodiverzitet, kvalitet vazduha, klimatske promjene i energetika, sigurnost hemikalija i buka, upravljanje resursima i upravljanje pitanjima životne sredine.

“Ova Strategija je okupila sve aktere iz oblasti zaštite životne sredine u BiH. Vjerujemo da će visok nivo učešća u ovom procesu dovesti do dobrih rezultata za dobrobit životne sredine i građana BiH. Ova Strategija će takođe biti važan doprinos napretku u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i ispunjavanju obaveza iz Agende 2030“, rekao je Torgny Svenugnsson, savjetnik i zamjenik šefa Misije, Ambasada Švedske.

Priprema ESAP-a BiH 2030+, koja bi trebalo da bude okončana 2022. godine, povjerena je Štokholmskom institutu za životnu sredinu (SEI), koji će nadležnim organima isporučiti ključni instrument za ostvarivanje održivosti u oblasti brige o životnoj sredini i unapređenja zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u BiH.

Finansijsku podršku realizaciji projekta pruža Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.

Prema navodima iz Izvještaja UN-a iz 2018. godine, BiH se, uprkos napretku koji je zabilježila u protekloj godini, još suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti zaštite životne sredine. To su, između ostalih, zagađenost vazduha, problemi u upravljanju otpadom i prečišćavanju otpadnih voda, krčenje šuma, zabrinutost u pogledu uticaja proizvodnje hidroenergije na vodne resurse i biološku raznolikost, te potreba za proglašavanjem više zaštićenih područja – što su sve pitanja čije će rješavanje biti obuhvaćeno ESAP-om BiH 2030+.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postBesplatna aplikacija za ugostitelje i njihove goste
Sledeći postNastavljaju se sudski postupci u Apelacionom i Osnovnom sudu Distrikta