Skupština odobrila urbanistički projekat „Ciglane“ i još sedam regulacionih planova

41

Skupština Brčko distrikta BiH odobrila je regulacione planove „Centar jedan“, „Klanac“, „Kolobara dva“, „Ficibajer“, Izmjenu dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Mujkići dva“, Izmjenu i dopunu Regulacionog plana stambenog naselja „Š“, Izmjenu Regulacionog plana dijela stambenog naselja „Rijeke dva“ i Urbanistički projekat „Ciglane“.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da su „regulacioni planovi usvojeni uz zaključak kojim se Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove naložilo da predloži izmjene i dopune usvojenih regulacionih planova u dijelovima koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu i katastarske parcele kod kojih će doći do promjene namjene i usklađivanja s projektima javno-privatnog partnerstva koje je usvojila Skupština Brčko distrikta BiH“.

Predsjednik Milić je rekao da je zaključak donesen nakon što je na sjednici izneseno niz primjedbi da je izrada tih regulacionih planova pokrenuta prije mnogo godina i da su prevaziđeni na pojedinim mikrolokacijama.

Kancelarija za prevenciju korupcije u prvoj polovini 2023. zaprimila 32 prijave koruptivnih radnji

Poslanici Skupštine Brčko distrikta primili su k znanju izvještaj o radu Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH za 2022. godinu i za prvu polovinu 2023. godine.

Zamjenik direktora kancelarije Mirza Mešanović rekao je da je Kancelarija u prvoj polovini 2023. godine zaprimila 32 prijave koruptivnih radnji, od kojih je 17 kompletirano i proslijeđeno Policiji i Tužilaštvu, dok je šest bilo neosnovano.

„Većina prijavljenih slučajeva se odnosi na ugrožavanje radno-pravnog statusa zaposlenog od strane nadležnih u instituciji u kojoj je korupcija prijavljena. Kancelarija zakonski stoji iza prijavitelja korupcije, odnosno zviždača u smislu zaštite radno-pravnog odnosa“, rekao je Mešanović.

Primljeno k znanju više revizorskih izvještaja

Skupština je razmotrila i primila k znanju izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja za 2022. godinu Pravosuđa, Skupštine, Kancelarije za prevenciju korupcije, Kancelarije za odlučivanje o sukobu interesa, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenja za obrazovanje i Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta koji su dobili mišljenje s rezervom i ukupno 139 preporuka.

K znanju je primljen i Izvještaj o reviziji učinka o ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe službenih vozila kod 13 organa Brčko distrikta BiH, u periodu od 2020. godine do 2023. godine. Dato je 10 preporuka, od kojih su tri usmjerene ka Vladi Brčko distrikta BiH, četiri ka Odjeljenju za javne poslove i tri ka organima Vlade.

Skupština je usvojila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije Distrikta za 2023. godinu.

IZVORSkupština Brčko distrikta BiH
Prethodni postGradonačelnik predstavio Program obilježavanja 24 godine Brčko distrikta BiH
Sledeći postOC “Vermont” organizovao za srednjoškolce edukacije o izbornom procesu